AIR ENERGY SH.P.K
English
Srpska

FORMULARI I ANKESAVE

Nr. I Rereferncës (te plotësohet nga personi përgjegjës në Air Energy)
Kontakti për informim dhe mënyra e preferuar e komunikimit
Ju lutem shënoni si do të dëshironit te kontaktoheni (postë, telefon, email).


Përshkrimi I incidenteve ose ankesave
Çfarë ndodhi? Ku ka ndodhur? Me kë ndodhi? Cili është rezultati I problemit? Burimi dhe kohëzgjatja e problemit?


Data e incidentit/ankesës


Çka do të dëshironit të shihni të ndodhte për të zgjidhur problemin?


 
All rights reserved © 2020 Air Energy SH.P.K.
Instagram Facebook Linkedin Twitter
soap2day