AIR ENERGY SH.P.K
English
Srpska

PËRDORIMI I TOKËS DHE JETA E EGËR

Përveç zvogëlimit të ndotjes së ajrit dhe zvogëlimit të përdorimit të ujit, fermat me erë kanë gjurmë të vogla, duke lejuar që habitatet natyrore dhe aktivitetet ekonomike të njeriut të vazhdojnë nën to. Kjo do të thotë që fermerët janë në gjendje të fitojnë më shumë vlerë nga toka e tyre dhe jeta e egër mund të lulëzojë me pak pengesa.

All rights reserved © 2020 Air Energy SH.P.K.
Instagram Facebook Linkedin Twitter
soap2day